Skip to main content

Általános szerződési feltételek

A jelen általános szerződési feltételek – a továbbiakban: „ászf” – az InwestMentors Hungary Kft.– a továbbiakban: „Szolgáltató” – által a www.inwestmentors.hu, www.inwestblog.hu, www.inwestmentors.hu/inflacio-webinar keresztül nyújtott szolgáltatás – a továbbiakban: „Szolgáltatás” – igénybevételének feltételeit szabályozza. 

1. A Szolgáltatás nyújtója

Név: InwestMentors Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 83-85. földszint 9. ajtó
Cégjegyzékszám: 01-09-273456
MNB regisztrációs azonosítója: 25408577
Adószám: 25408577-2-42
E-mail-cím: info@inwestmentors.hu
Telefonszám: +36 70 771 07 45

2. A Szolgáltatás leírása

A Szolgáltató a www.inwestmentors.hu weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) keresztül nyújtott szolgáltatásával a gazdaságot érintő tudásanyagot és oktatási anyagokat, webinár meghívókat és egyéb tartalmakat oszt meg a Szolgáltatás felhasználóival (a továbbiakban: „Felhasználó”). A Szolgáltatás célja, hogy a Felhasználók megismerjék a gazdaságban végbemenő folyamatokat, tájékozottabbak legyenek a befektetésekről és a gyakorlatban is hasznosítható ismereteket szerezzenek a témában.

A Szolgáltató a www.inwestmentors.hu, www.inwestblog.hu, www.inwestmentors.hu/inflacio-webinar oldalakon élő eseményeket (webinárokat, stb.) szervez, azokhoz belépőjegyeket értékesít.

3. A szerződés tárgya

Jelen szerződés alapján a Felhasználó megbízza a Szolgáltatót a Szolgáltatás keretében a gazdasággal és a befektetésekkel kapcsolatos tananyagok rendelkezésre bocsátásával a www.inwestmentors.hu/inflacio-webinar oldalon történő jelentkezéssel vagy belépőjegyet vált rendezvényre a www.inwestmentors.hu, www.inwestblog.hu, www.inwestmentors.hu/inflacio-webinar weboldalak valamelyikén. 

A szerződés tárgyát képezik egyrészt a Szolgáltatáson keresztül, a szerződés megkötésének időpontjában hozzáférhető anyagok, valamint a Szolgáltató által később elkészített, és a honlapon, valamint e-mail formájában közzétett anyagok. A Szolgáltatás kizárólagos nyújtója az Inwestmentors Hungary kft., aki a megbízást kifejezetten elfogadja.

A fenti Szolgáltatáson kívül a Szolgáltató esetileg egyéni ajánlatokat tesz közzé a honlapon, vagy küld e-mailben a befektetési szolgáltatással kapcsolatban (akciók, értékpapír és arany befektetési lehetőségek). 

4. A szerződés létrejötte

Jelen szerződés a Szolgáltató és a Felhasználó – a továbbiakban együtt: „Szerződő Felek” – között ráutaló magatartással, a Felhasználó által a www.inwestmentors.hu, www.inwestblog.hu, www.inwestmentors.hu/inflacio-webinar weboldalon, vagy annak aloldalán található regisztrációs űrlap kitöltésével, és a megrendelőgomb lenyomásával jön létre.

A Felhasználó jelen szerződés elfogadásával nyilatkozik arról, hogy cselekvőképessége, illetve szerződéskötési képessége nincs korlátozva.

A jelentkezés során a látogató által megadott adatoknak hiánytalannak és valósnak kell lenniük. A látogató nyilatkozik arról, hogy az így megadott adatok hiánytalanok és valósak.

Jelen Szerződés elfogadásával a Felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a szerződésszerű teljesítést a szerződés megkötése után azonnal megkezdje.

5. Jelentkezés visszaigazolása

A Szolgáltató a beérkezett regisztrációkat haladéktalanul megvizsgálja, és azok megérkezését visszaigazolja. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett regisztrációt indoklás nélkül elutasítsa. Az elfogadott regisztrációk következtében automatikusan feliratkozásra kerül az inwestmentors hungary kft. hírlevél listájára.  

6. A részvételi díj mértéke 

A www.inwestmentors.hu online webinár Szolgáltatás nyújtásáért a Szolgáltató 1946 Ft+áfa, összesen bruttó 2471 forint megbízási alapdíjra jogosult.

Az online webinár eseményekre megváltott belépőjegyek nem válthatóak vissza.

7. A megbízási díj teljesítése

A www.inwestmentors.hu előfizetői rendszere esetén regisztráció során a jelentkezőnek meg kell adnia érvényes bankkártyaadatait. A jelentkező kijelenti, hogy a megadott bankkártyaadatok valósak, és a megadott bankkártyával jogszerűen rendelkezik. Élő esemény belépőjegyét bankkártyával vagy átutalással is fizetni lehet.

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a Szolgáltatáshoz kapcsolódó, Simplepay (cím: 1143 Budapest, Hungária krt. 17-19.) nevű fizetési rendszert a 

üzemelteti, ami a szerződés teljesítése során a Szerződő Felek teljesítési segédjének minősül. A Simplepay általános szerződési feltételei https://simplepay.hu/wp-content/uploads/2022/02/simplepay_b2b_aszf_20220212.pdf

és az adatvédelmi nyilatkozata https://simplepay.hu/wp-content/uploads/2021/09/SimplePay_b2c_adatkezelesi_tajekoztato_hun_20211001.pdf folyamatosan megismerhetőek, amiket a Szerződő Felek megismertek és elfogadtak.

Szolgáltató kijelenti, hogy a weboldalon megadott bankkártyaadatokhoz nem fér hozzá, azokat nem látja.

8. Számlázás

A megbízási díj levonását követő 15 napon belül a Szolgáltató elektronikus számlát köteles kiállítani, amelyet elektronikus úton juttat el a Felhasználóhoz. A Felhasználó az elektronikus számla kiállítását kifejezetten elfogadja.

9. A fogyasztókat megillető felmondási, illetve elállási jog

A fogyasztónak minősülő Felhasználó a jelentkezést követő 14 naptári napon belül azonnali hatállyal, indoklás nélkül felmondhatja a jelentkezését a webinár előadására. 

10. Rendkívüli felmondás

A Szerződő Felek a jelen szerződést a másik félhez intézett egyoldalú jognyilatkozattal, azonnali hatállyal abban az esetben mondhatják fel, ha a másik fél a jelen szerződésből eredő lényeges kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi.

11. Kártérítési felelősség kizárása

A Szolgáltató a szerződés teljesítésével összefüggésben bekövetkező károkért való kártérítési felelősségét az irányadó jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben kizárja.

12. Szerzői jogok

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a weboldal, annak elemei és az azon keresztül közzétett vagy elérhetővé tett anyagok (cikkek, rögzített előadások, tanulmányok stb.) szerzői jogi védelem alatt állnak. Jelen szerződés egyetlen része sem értelmezhető úgy, hogy az alapján a Felhasználó a szerzői jogi védelem alatt álló weboldal elemek, anyagok vagy azok valamely részének a magáncélú szabad felhasználás körét meghaladó bármilyen további felhasználására engedélyt vagy jogot szerzett volna. A Szolgáltató a szerzői jogi védelem alatt álló weboldal elemek és anyagok minden további felhasználását – ideértve, de nem kizárólagosan azok másolását, többszörözését, átdolgozását, fordítását, nyilvános előadását, internet vagy más eszköz útján történő bármilyen nyilvánossághoz közvetítését, weblink útján vagy más hasonló módon történő hozzáférhetővé tételét – kifejezetten megtiltja.

A weboldal elemeinek és a weboldalon elérhetővé tett anyagok engedély nélküli felhasználása – ideértve, de nem kizárólagosan azok másolását, többszörözését, átdolgozását, fordítását, nyilvános előadását, internet vagy más eszköz útján történő bármilyen nyilvánossághoz közvetítését –  szerzői jogsértésnek minősül. A jogsértés következményeként a  Felhasználó a Szolgáltató írásbeli felszólítása alapján 8 napon belül 10 Ft+áfa/karakter, de legalább 100 000 Ft+áfa díj megfizetésére kötelezhető. Ennek teljesítése hiányában a Szolgáltató bírósági úton szerezhet érvényt a jogsértésből eredő anyagi kompenzációs igényeinek a Felhasználóval szemben.

13. Teljességi záradék

A jelen szerződés a benne szabályozott jogviszony tekintetében a Szerződő Felek teljes megállapodását tartalmazza, és bármely esetleges korábbi szóbeli vagy írásbeli megállapodást hatálytalanít.

14. A szerződés hatálya

A szerződés határozatlan időtartamra jött létre.

15. Szerződésre irányadó jog és záró rendelkezések

A felek a jelen szerződésben nem rendezett kérdések tárgyában a Ptk. és az egyéb hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak.

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítésének országa Magyarország.

16. Panaszkezelés

A Felhasználó Szolgáltatással kapcsolatos panaszait a Szolgáltató következő elektronikus levelezési címére küldheti: info@inwestmentors.hu.

A vásárló a fentieken túl panaszával, észrevételével a következő szervekhez is fordulhat:

Polgármesteri Hivatal Jegyzője
1139 Budapest, Béke tér 1.

Továbbá:

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Békéltető Testülete
Levelezési cím: 1016 Budapest, Krisztina körút 99. III/310.

Panasz tehető a területileg illetékes járási hivatalnál.

A Szolgáltató által igénybe vett tárhelyszolgáltató adatai:

Tárhely.Eu Kft.
+36 1 789-2-789
1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.
tarhely.eu

Jelen általános szerződési feltételek folyamatosan hozzáférhetőek és szabadon letölthetőek a www.inwestmentors.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek weboldalon.

Adattovábbítási nyilatkozatot SimplePay fizetés esetén:

Tudomásul veszem, hogy a(z) Inwestmentors Hungary Kft.,  1062, Budapest, Andrássy u 83-85. adatkezelő által a(z) inwestmentors.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, email, telefon, számlázási cím. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff