Skip to main content

Adatkezelési tájékoztató

 

Az  INWESTMENTORS HUNGARY Kft.

külső adatkezelési tájékoztatója az

inwestmentors.hu oldalon

 

Az INWESTMENTORS HUNGARY Kft. (székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 100.,  cégjegyzékszám: 01-09-273456, adószám: 25408577-2-42, telefonszám: 0620-806-71-91, e-mail: info@inwestmentors.hu, önállóan képviseli: Horváth József Attila ügyvezető, adatvédelmi kapcsolattartó neve, elérhetősége: Tátrai Csaba, postai úton elérhető az Adatkezelő székhelyén, e-mail-ben az info@inwestmentors.hu címre küldött e-mail útján), mint adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt összefoglalóan és röviden az általa végzett, az Ön, mint érintett szempontjából a legrelevánsabbnak tekintett adatkezelési tevékenységekről, valamint egyéb érdemi tényekről.

 

Adatkezelő felhívja a tisztelt érintettek figyelmét, hogy

 

 • az érintettek jogaikkal (a hozzáférés joga, a helyesbítés joga, a törléshez való jog és az „elfeledtetéshez” való jog, az adatok zároláshoz/korlátozáshoz való jog, tiltakozáshoz való jog, az adathordozhatósághoz való jog, hozzájárulás visszavonásának joga, lásd a jogok részletes leírásait a tájékoztató végén) az info@inwestmentors.hu e-mail címre, vagy az Adatkezelő más elérhetőségre küldött nyilatkozattal tehetik meg, továbbá panasszal fordulhatnak a hatósághoz (mindenkori elérhetőséget lásd: NAIH, www.naih.hu), és ha megítélésük szerint megsértették jogait, fordulhatnak a lakóhelyük szerint illetékes bírósághoz. Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy joggyakorlásuknak lehetnek feltételei, valamint korlátai egy-egy adatkezeléssel kapcsolatban, amely tényezőket az Adatkezelő vizsgálni köteles az érintettek joggyakorlása esetén. Abban az esetben, ha egy jogával az érintett adott adatkezelés kapcsán nem élhet, úgy a joggyakorlást kizáró/korlátozó ténybeli és/vagy jogi indokokról az Adatkezelő írásban (ide értve az elektronikus utat is) tájékoztatja az érintettet és arról nyilvántartást vezet.

 

 • az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:
  • az adatkezeléshez használt eszközök (a továbbiakban: adatkezelő rendszer) jogosulatlan személyek általi hozzáférésének megtagadásáról,
  • az adathordozók jogosulatlan olvasásának, másolásának, módosításának vagy eltávolításának megakadályozásáról,
  • az adatkezelő rendszerbe a személyes adatok jogosulatlan bevitelének, valamint az abban tárolt személyes adatok jogosulatlan megismerésének, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról,
  • az adatkezelő rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés útján történő használatának megakadályozásáról,
  • arról, hogy az adatkezelő rendszer használatára jogosult személyek kizárólag a hozzáférési engedélyben meghatározott személyes adatokhoz férjenek hozzá,
  • arról, hogy ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés útján mely címzettnek továbbították vagy továbbíthatják, illetve bocsátották vagy bocsáthatják rendelkezésére
  • arról, hogy utólag ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy mely személyes adatokat, mely időpontban, ki vitt be az adatkezelő rendszerbe
  • a személyes adatoknak azok továbbítása során vagy az adathordozó szállítása közben történő jogosulatlan megismerésének, másolásának, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról
  • arról, hogy üzemzavar esetén az adatkezelő rendszer helyreállítható legyen.
  • arról, hogy az adatkezelő rendszer működőképes legyen, a működése során fellépő hibákról jelentés készüljön, továbbá a tárolt személyes adatokat a rendszer hibás működtetésével sem lehessen megváltoztatni.

 

 • az egyes, alább táblázatos formátumban meghatározott adatkezelések részletesebb magyarázatai az Adatkezelő székhelyén papír alapon is megtalálhatók, valamint kérésre az Adatkezelő elektronikusan is megküldi az érintett számára,

 

 • profilalkotás egyik adatkezelés vonatkozásában sem történik,

 

 • adatközlés harmadik fél felé adott adatkezelés vonatkozásában történhet, amelyet az adott adatkezelés részletes tájékoztatója fogalmaz meg,

 

 • amennyiben bármely, alább meghatározott adatkezelések során kezelt adat vonatkozásában adatfeldolgozási feladatokat lát el adatfeldolgozó, úgy e személy meghatározásra került külön mellékletben,

 

 • cookie-tájékoztató külön került meghatározásra

 

 • Adatkezelő végez más adatkezeléseket is, amelyekről a jelen tájékoztatótól formailag elkülönülő tájékoztatókban találhat az érintett bővebb információkat.

 

Egyszeri információkérés és -adás (pl. weboldalon keresztül történő kapcsolatfelvétel) során megadott adatokhoz kapcsolódó adatkezelés összefoglaló táblázata
Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Forrás
érintett számára megfelelő információ nyújtása és ezzel összhangban a kapcsolattartás Alapvetően önkéntes hozzájárulás, de bizonyos esetekben lehet jogi köt. teljesítése és megállapodás is Minden természetes személy, ideértve egy szervezet nevében eljáró képviselőt is, aki az Adatkezelővel kapcsolatba kerül és az Adatkezelőtől információt kér/kap név

e-mail cím  telefonszám*

kérdés tartalma

tájékoztatás adatkörei

Amelyik előbb bekövetkezik: cél megvalósulása, törlési kérelem, elévülési idő, jogos érdek megszűnése Érintettek
Megjegyzés 1.: amennyiben érintett a weboldalon kapcsolat menüpontján keresztül veszi fel a kapcsolatot az Adatkezelővel, úgy adatainak kezelése önkéntes hozzájárulás alapján történik és elfogadja a vonatkozó adatkezelési tájékoztatót.

 

Megjegyzés 2.: amennyiben érintett a Messenger szolgáltatáson keresztül veszi fel a kapcsolatot az Adatkezelővel, úgy az adatokat kezeli a Facebook is vonatkozó saját irányelvei alapján.

 

Érintettel történő folyamatos, rendszeres kapcsolattartás során kezelt adatokhoz kapcsolódó adatkezelés összefoglaló táblázata
Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Forrás
az érintettel történő kapcsolattartás, felmerülő kérdések, kérések és egyebek megválaszolása, megoldása Alapvetően önkéntes hozzájárulás, de bizonyos esetekben lehet jogi köt. teljesítése és megállapodás is Minden természetes személy, ideértve szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, aki az egyszeri információkérésen túl folyamatosan, vagy rendszeresen kapcsolatot tart az Adatkezelővel név, telefonszám, levelezési/e-mail cím, egyéb az érintett által megadott adat Amelyik előbb bekövetkezik: cél megvalósulása, törlési kérelem, elévülési idő, jogos érdek megszűnése Érintettek

 

Üzletszerzés, piacbővítés érdekében történő megkeresés során kezelt adatokhoz kapcsolódó adatkezelés összefoglaló táblázata
Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Forrás
az érintett számára korábbi megkereséséhez kapcsolódó, de új szolgáltatás/termék  felajánlása, így Adatkezelő piacának bővítése Érintett hozzájárulása, vagy ennek hiányában lehet

az Adatkezelő jogos érdeke

Minden természetes személy, ideértve egy szervezet nevében eljáró képviselőt is, aki korábban megkereste az Adatkezelőt valamilyen szolgáltatás / termék igénnyel, és akik felé az Adatkezelő közvetlen üzletszerzést célzó szolgáltatás-ajánlást indít név, email cím/levelezési cím, telefonszám, korábbi szolgáltatás/termék, kapcsolódó szolgáltatás/termék Hozzájárulás visszavonásáig, tiltakozásig, vagy az

Adatkezelő jogos érdekének megszűnéséig

Érintettek
Megjegyzés: Az adatkezelés jogalapja az érintett előzetes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pontja), vagy ha az nem áll rendelkezésre, de a feltételek fennállnak, a GDPR 6. cikk (1) f) pontja, az Adatkezelő jogos érdeke.

 

A jogos érdek abban ölt testet, hogy az Adatkezelő érdeke az, hogy az őt korábban valamilyen célból megkereső érintetteket a megkeresés tárgyán túlmutató szolgáltatásokkal, termékekkel keresse meg, felkeltve bennük a további szolgáltatás, termék igénybe vételének, megvásárlásának igényét, ezáltal bővítve piacát. Ugyanakkor Adatkezelő nem keres meg olyan személyeket, akikkel korábban nem állt semmilyen kapcsolatban, valamint érintett tiltakozása esetén további ajánlattal őt nem keresi meg.

 

Időpontegyeztetés (időpontfoglalás) során rögzített adatokkal kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Forrás
az érintett számára időpont biztosítása és kapcsolattartás Alapvetően önkéntes hozzájárulás, de lehet megállapodás ha az időpontegyeztetés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél és lehet az Adatkezelő jogos érdeke is Minden természetes személy, ideértve szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, aki adatainak megadásával időpontot foglal/egyeztet név, telefonszám, email cím, időpont, tárgy Függ a jogalaptól: cél megvalósulása, törlési kérelem, elévülési idő, jogos érdek megszűnése Érintettek

 

Visszahívás kérése során megadott adatokkal kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Forrás
érintett visszahívásának kezdeményezése önkéntes hozzájárulás Minden természetes személy, ideértve egy szervezet nevében eljáró képviselőt is, aki visszahívást kér az Adatkezelőtől és így a visszahívás kérése alapján beazonosítható, beazonosított, valamint a visszahívást kezdeményező név, email cím, telefonszám, üzenet, visszahívás időpontja, visszahívó személye Cél megvalósulásáig, vagy törlési kérelemig, vagy ha joghatás kiváltására alkalmas, elévülési időben Érintettek

 

Érintett által tett ajánlatkérési felhívással és Adatkezelő által tett ajánlatadással kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Forrás
az érintett számára megfelelő ajánlat nyújtása és kapcsolattartás önkéntes hozzájárulás vagy a GDPR 6. cikk (1) b) pontja Minden természetes személy, ideértve szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, aki az Adatkezelőtől ajánlatot kér személyes adatainak megadása mellett, továbbá, aki az Adatkezelő ajánlata alapján beazonosítható név, születési hely, idő, munkakör, lakcím, telefonszám, e-mail cím, pénzügyi adatok, kockázatvállaló képesség Lásd az adatkezelés tájékoztatójában Érintettek

 

Érintett által tett ajánlatkérési felhívással és Adatkezelő (mint adatfeldolgozó) által tett ajánlatadással kapcsolatos adatfeldolgozás összefoglaló táblázata
Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Forrás
a megbízó Partner nevében, érdekében a megbízó adatkezelő Partner termékei közül kiválasztott termék ajánlata és kapcsolattartás önkéntes hozzájárulás, vagy GDPR 6. cikk (1) b) pontja Minden természetes személy, ideértve szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, aki az Adatkezelő (mint adatfeldolgozó) közreműködése mellett a megbízó Partnertől (mint adatkezelőtől) ajánlatot kér személyes adatainak megadása mellett. név, születési hely, idő, családi állapot, munkakör, lakcím, telefonszám, e-mail cím, pénzügyi adatok, kockázatvállaló képesség Lásd részletesen az adatfeldolgozás tájékoztatójában/leírásában Érintettek

 

Érintett adatainak megbízó Partner által meghatározott papír alapú és elektronikus nyilvántartási rendszerbe történő rögzítésével kapcsolatos adatfeldolgozás összefoglaló táblázata
Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Forrás
a megbízó Partner nevében, érdekében eljárva az érintett adatainak pontos rögzítése a megbízó Partner nyilvántartásába, hogy az érintett számára – később is bizonyítható módon – megfelelő ajánlat és szerződés kerüljön kiküldésre, aláírásra, és az ezzel kapcsolatos kapcsolattartás Jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) f) pontja) vagy megállapodás megkötése (GDPR 6. cikk (1) b) pontja), mert a megállapodás létrehozásához szükséges lépés Minden természetes személy, ideértve szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, aki az Adatkezelő (mint adatfeldolgozó) által történő papír alapú és elektronikus nyilvántartási rendszerben rögzített adatok alapján beazonosítható, beazonosított Lásd a megbízó Partner által biztosított papír alapú és elektronikus nyilvántartási rendszer adatköreit a megbízó Partner és az érintett vagy az érintett által képviselt szervezet között létrejött jogviszony megszűnését követő, a megbízó Partnerre vonatkozó jogszabályok szerinti elévülési idő, de Adatkezelő, mint adatfeldolgozó annyi ideig kezeli, amíg a megbízó Partnerhez kapcsolódó adatfeldolgozói státusza fennáll közvetlenül a megbízó Partnerrel szerződést kötő érintettől vagy ilyen szervezet kapcsolattartójától mint érintettől

 

Operatív működés során használt jegyzőkönyvekben rögzített adatokkal  kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Forrás
bizonyíthatóak, ellenőrizhetőek legyenek a jegyzőkönyv szerintiek Adatkezelő jogos érdeke Minden természetes személy, aki a jegyzőkönyv adatkörei alapján azonosítható vagy azonosított, különösen, de nem kizárólagosan a Munkatársak Lásd a jegyzőkönyvben elévülési időben Érintettek
Megyjezés: az Ön, mint érintett szempontjából jegyzőkönyv tipikusan a megbeszélési vagy tárgyalási jegyzőkönyv

 

Ügyfél-átvilágítás során megadott adatokkal kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Forrás
az érintettek azonosítása és a jogszabályok szerinti kötelezettségek teljesítése jogszabályon (2017. évi LIII. törvény) alapul, kötelező, GDPR 6. cikk (1) c) pontja Lásd az adatkezelés tájékoztatójában Lásd az adatkezelés tájékoztatójában Lásd az adatkezelés tájékoztatójában Érintettek

 

Számlakibocsátás során kezelt adatokkal kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Forrás
a számlakibocsátással kapcsolatos jogszabályi kötelezettségek maradéktalan teljesítése jogi kötelezettség teljesítése a 2007. évi CXXVII. törvény, valamint az e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletek szerint minden természetes személy, ideértve az egyéni vállalkozót is, akinek adata az Adatkezelő által kibocsátott számla (vagy azzal egy tekintet alá eső számviteli bizonylat) alapján azonosítható, azonosított 2007. évi CXXVII. tv. 169-170. §-ban és 176.§-ban megfogalmazott adatkategóriák 2000. évi C. törvény 169. §-a alapján az üzleti év plusz 8 év közvetlenül az érintettől, ritkán közhiteles nyilvántartásból

 

Számlabefogadással kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Forrás
a jogszabályi kötelezettségek maradéktalan teljesítése, a számla (és azzal egy tekintet alá eső dokumentumok) tárolása a 2007. évi CXXVII. tv. 179. §-a alapján jogi kötelezettség teljesítése (számla megőrzése) a 2007. évi CXXVII. törvény (179. §) alapján minden természetes személy, akinek adata az Adatkezelő által befogadott számlára (vagy azzal egy tekintet alá eső számviteli bizonylatra) vagy mellékletére rákerült 2007. évi CXXVII. tv. 169-170. §-ban és 176.§-ban megfogalmazott adatkategóriák 2000. évi C. törvény 169. §-a alapján az üzleti év plusz 8 év közvetlenül a számlát kiállító féltől

 

Hírlevél küldése során kezelt adatok adatkezelési összefoglaló táblázata
Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Forrás
a címzett rendszeres tájékoztatása az Adatkezelő legújabb akcióiról, eseményeiről, híreiről, lényegében rendszeres reklám-küldés Önkéntes hozzájárulás Minden természetes személy, aki az Adatkezelő híreiről, akcióiról, kedvezményeiről rendszeresen értesülni kíván, ezért személyes adatainak megadásával a hírlevél szolgáltatásra feliratkozik név, email cím leiratkozásig Érintettek

 

Közösségi oldalakon megadott adatokkal kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Forrás
Adatkezelő tartalmainak közösségi oldalon történő megosztása, publikálása, marketingje Önkéntes hozzájárulás Azon természetes személyek, akik az Adatkezelő közösségi oldalait, különösen facebook.com közösségi oldalát vagy azon megjelenő tartalmakat önként követik, megosztják, kedvelik, vagy más interakciót végeznek Lásd az adatkezelés tájékoztatójában érintett kérésére törlésig Érintettek
Facebook.com-on történő adatkezelés esetén az oldalelemzések adatai (pl. megosztások, like-olások) vonatkozásában közös Adatkezelés történik a Facebook-kal.

 

Álláspályázatra jelentkezők adatainak összefoglaló táblázata
Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Forrás
a jelentkezés és kiválasztás lehetővé tétele, valamint a kapcsolattartás önkéntes hozzájárulás Minden természetes személy, aki az Adatkezelő által meghirdetett álláspályázatra, vagy kiírt álláspályázat nélkül jelentkezik Lásd az adatkezelés tájékoztatójában Lásd az adatkezelés tájékoztatójában Érintettek

 

Időpont egyeztetése állásinterjú céljából összefoglaló táblázata
Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Forrás
az érintett számára időpont biztosítása állásinterjú céljából GDPR 6. cikk (1) b) pontja Minden állásra jelentkező, akivel Adatkezelő időpontot egyeztet  állásinterjúra név, telefonszám, email cím, időpont Lásd az adatkezelés tájékoztatójában Érintettek

 

Az érintett jogai

 

Az érintett jogai és jogalapok viszonyát a következő táblázat mutatja be, hogy az érintett számára egyértelmű legyen, hogy az alkalmazott jogalap esetén milyen jogaival élhet.

 

Előzetes tájékozódáshoz való jog Hozzáférés joga Helyesbítés joga Törlés joga Korlátozás Adat-hordozhatóság Tiltako-zás Hozzájárulás visszavonása
Hozzájárulás
Megállapodás
Jogi kötelezettség
Létfontosságú érdek
Közfeladat, közhatalmi jog.
Jogos érdek

 

Hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk)

 

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezelés körülményeivel kapcsolatos információkhoz hozzáférést kapjon. Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja, ha azokat érintett kéri.

 

Hozzájárulás visszavonásának joga (GDPR 7. cikk)

Érintett jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

 

Tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bek. e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen.

Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben.

 

Adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a GDPR-ban meghatározott feltételek bármelyike megvalósul, és ebben az esetben az Adatkezelő a tároláson kívül más műveletet az adattal ne végezzen.

Ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

Törléshez (elfeledtetéshez) való jog (GDPR 17. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az adatkezelésnek nincs célja, hozzájárulását visszavonta és nincsen egyéb jogalapja, tiltakozás esetén nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy ha az adatokat eleve jogellenesen kezelték, továbbá az adatokat jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 

Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha jogszabályi feltételek (automatizált adatkezelés és hozzájárulás vagy megállapodás jogalap) fennállnak .

 

Érintett hol és hogyan kérhet részletes tájékoztatást az adatok kezeléséről, továbbításáról, valamint hol és hogyan élhet jogaival?

Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintettek tájékoztatás kérésüket, hozzáférési jogukat, valamint egyéb jogaik gyakorlását Adatkezelő postai (1062 Budapest, Andrássy út 100.) vagy e-mail-es elérhetőségre (info@inwestmentors.hu) küldött nyilatkozattal tehetik meg. Az Adatkezelő a nyilatkozatot a beérkezéstől számított legrövidebb időn belül megvizsgálja és megválaszolja, valamint megteszi a szükséges lépéseket a nyilatkozatban, a Belső Adatvédelmi Szabályzatban, valamint jogszabályban foglaltak alapján.

 

A hatóság elérhetősége panasz (GDPR 77. cikk) esetén:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

www: http://www.naih.hu

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Jogaival és a hatósághoz benyújtandó panasz részleteivel kapcsolatos további információért keresse fel az alábbi honlapot: http://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html.

 

Az érintett a jogainak megsértése esetén a lakóhelye szerint illetékes bírósághoz is fordulhat és többek között sérelemdíjat követelhet.

 

A lakóhelye szerint illetékes bíróságot itt tudja megkeresni: https://birosag.hu/birosag-kereso

 

 

Lezárva: 2021. november 11. napján

Horváth József Attila ügyvezető

INWESTMENTORS HUNGARY Kft.

 

 

 1. számú melléklet

 

 1. Az INWESTMENTORS HUNGARY Kft.

adatfeldolgozóinak, adattovábbítási címzettjeinek nyilvántartása

 

Az INWESTMENTORS HUNGARY Kft. (székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 83-85. földszint 9. ajtó,  cégjegyzékszám: 01-09-273456, adószám: 25408577-2-42, telefonszám: 0620-806-71-91, e-mail: info@inwestmentors.hu, önállóan képviseli: Horváth József Attila ügyvezető), mint adatkezelő ezúton tájékoztatja az érintetteket a következőkről:

 

 1. Az Adatkezelő adatfeldolgozást végző Partnere:

 

Név: ZOHO CORPORATION B.V.

Székhely: Beneluxlaan 4B, 3527 HT UTRECHT, Hollandia

Elérhetőségi adatok: dpo@zohocorp.com

Végzett adatfeldolgozás célja:

Online kollaborációs és ügykezelő platform szolgáltatás nyújtása, beleértve az ügyfélkapcsolat-kezelő alkalmazás és a projektmenedzsment alkalmazás biztosítását.

 

 1. Az Adatkezelő adatfeldolgozást végző Partnere:

 

ZOHO CORPORATION PVT. LTD.

Székhely: Estancia IT Park, Plot No. 140 &151, GST Road, Vallancherry Village, Chengalpattu Taluk, Kanchipuram District 603 202, India

Elérhetőségi adatok: dpo@zohocorp.com

Végzett adatfeldolgozás célja:

Online kollaborációs és ügykezelő platform szolgáltatás technikai támogatása / karbantartása, beleértve az ügyfélkapcsolat-kezelő alkalmazás és a projektmenedzsment alkalmazás technikai támogatását / karbantartását.

GDPR 46. cikke szerinti garancia: általános adatvédelmi kikötések (standard contractual clauses, SCC) alkalmazása (kérésre az Adatkezelő rendelkezésre bocsátja)

 

Lezárva: 2021. november hó 11. napján

Horváth József Attila ügyvezető

INWESTMENTORS HUNGARY Kft.